Garderforeningen i Københavns love

Garderforeningen i Københavns love.

Foreningens motto:  ”For kongen, vort land og dets værn”

GRUNDLOV:      Foreningens navn er: Garderforeningen.

§ 1.

Foreningen består af almindelige medlemmer, æresmedlemmer og overordentlige medlemmer. I foreningen kan som medlemmer kun optages mænd, der har været tjenstgørende i “Den Kongelige Livgarde til Hest og til Fods” eller Livgarden. Endvidere kan optages tjenstgørende befalingsmænd, befalingsmandselever og gardere. Ingen, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, eller ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse, kan blive eller vedblive at være medlemmer af foreningen. Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 2.
Som æresmedlemmer kan optages kongelige og fyrstelige personer samt mænd, der indtager eller har indtaget fremragende stillinger i hæren eller flåden, eller på særlig måde har gjort sig fortjent af foreningen. Optagelse af æresmedlemmer sker på bestyrelsens forslag på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med kvalificeret stemmeflerhed (2/3) af de på generalforsamlingen mødte.

FORENINGENS FORMÅL ER:

§ 3.
At vække og vedligeholde kærlighed til konge, fædreland og til landets værn samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester, foredrag o.l.

§ 4.
At understøtte trængende medlemmer, deres enker og børn. Understøttelser uddeles kun på H. M. kongens fødselsdag eller foreningens stiftelsesdag.

§ 5.
At hædre afdøde medlemmer og Deres hustruer ved at følge dem til graven.

§ 6.
De opsparede midler bør kun komme medlemmer, deres enker og børn til gode, alt eller bestyrelsens skøn.

§ 7.
Så længe foreningen tæller 25 medlemmer, kan den ikke opløses. Går medlemstallet ned under 25, kan opløsning ske, når 4/5 af medlemmerne skriftligt stemmer derfor, og disses navne da indføres i forhandlingsprotokollen. Dens midler kan ingensinde deles. Opløses foreningen, bestemmer generalforsamlingen samtidigt, hvilken myndighed den vil overdrage midlernes forvaltning med forpligtigelse til at anvende samme til at understøtte trængende, der til hvilken som helst tid har været medlemmer af Garderforeningen.

§ 8.
Denne grundlov kan kun forandres, når 4/5 af foreningens samtlige medlemmer skriftligt stemmer herfor.

ALMINDELIGE LOVE.

§ 9.
Når der i grundloven og de almindelige love anvendes betegnelsen “mand/mænd”, skal det forstås som personer af alle køn. Optagelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Optagelsesbegæringen skal indeholde fulde navn, fødselsdata, bopæl samt årgang, telefonnummer og e-mailadresse. Som overordentlige medlemmer kan optages personer – såvel danske statsborgere som udlændinge – der ikke opfylder betingelserne for almindeligt medlemskab, men som på særlig måde har gjort sig fortjent hertil. Optagelse af overordentlige medlemmer sker efter bestyrelsens forslag på en ordinær generalforsamling med kvalificeret stemmeflerhed (3/4) af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Overordentlige medlemmer er kontingentfri.

§ 10.
Ethvert nyt medlem betaler kontingent for det år han indmeldes. Foreningens love kan ses på hjemmesiden www.garderforeningen.dk.
Medlemmer af andre garderforeninger, der ønsker optagelse i foreningen, fritages for kontingent i optagelsesåret, såfremt de tidligere på året har betalt kontingent til den forening, hvorfra de kommer.

§ 11.
Kontingentet opkræves helårsvis. Kontingentets størrelse for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. En generalforsamling kan vedtage, at kontingentet, indtil andet besluttes, pristalsreguleres.

§ 12.
Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter indmeldelsen eller efter ordinær, årlig kontingentopkrævning, rykkes skriftligt herom af kassereren. Såfremt restancen ikke betales senest 14 dage efter dette påkrav, slettes medlemmet af foreningen. Medlemmet kan herefter alene optages på ny mod betaling af restancen, og hans rettigheder er i så fald som alle andre medlemmer. Med hensyn til anciennitet henvises til lovenes § 14. andet afsnit. Bestyrelsen er berettiget til at give henstand med ontingentbetalingen.

§ 13.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Kontingentet skal være betalt for det år i hvilket udmeldelsen sker. I modsat fald betragtes man som slettet på grund af restance.

§ 14.
Udmeldte og på ny optagne medlemmer har samme pligter og samme rettigheder som andre medlemmer. Udmeldte – men på ny optagene medlemmer – kan, såfremt bestyrelsen finder det overensstemmende med foreningens tarv, genindtræde i deres tidligere anciennitet. Såfremt det på ny optagne medlem i mellemtiden har været medlem af en anden garderforening, skal denne tid medregnes i medlemmets anciennitet.

§ 15.
I et nyt medlems anciennitet skal bestyrelsen medregne den tid, hvor det har været medlem af en anden garderforening.

§ 16.
Foreningen anskaffer, så vidt muligt, lokaliteter hvor medlemmerne kan mødes. Politik udelukkes fuldstændigt ved alle foreningens møder.

§ 17.
Bestyrelsen arrangerer fester, foredrag, oplæsning m.m. Foreningens stiftelsesdag kan festligholdes. Dette behøver dog ikke at finde sted på selve dagen.

§ 18.
Ved foreningens fester og sammenkomster kan bestyrelsen tillade, at gæster i begrænset omfang deltager, dog kun sammen med det anbefalende medlem.

§ 19.
Foreningens emblem udleveres til nye medlemmer første gang de deltager i et af foreningens arrangementer. Når det fremgår af information om arrangementet bæres emblemet på venstre side af brystet. Udlån af emblemet til uvedkommende medfører slettelse af foreningen.

§ 20.
Enker efter medlemmer og afdøde medlemmers børn under 14 år er berettigede til at søgeunderstøttelse fra de af foreningen tilhørende legater. Enker har som regel adgang til foreningensfester og sammenkomster.

§ 21.
Når et medlem er afgået ved døden og de pårørende – senest 3 dage før begravelsen – har meddeltforeningens bestyrelse dette, yder foreningen, såfremt det ønskes, de afdøde følgende hædersbevisning:

  1. a) Enten repræsentation fra foreningen under begravelsen, herunder fanens tilstedeværelse, når begravelsen foregår fra en af Storkøbenhavns kirker eller kapeller.
  1. b) eller foreningen nedlægger en krans eller buket med bånd påtrykt “Garderforeningen i København” ved kisten.

Ligeledes sendes en krans eller buket til udenbys boende medlemmers begravelse, når denne anmeldes i rimelig tid.

§ 22.
Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens skøn enten i betryggende værdipapirer eller i en anerkendt bank. Værdipapirer skal deponeres i en anerkendt bank og kan kun hæves mod kvittering af formanden/næstformanden og kassereren/et bestyrelsesmedlem i forening. Foreningens kassebeholdning må ikke overstige, hvad der er nødvendigt til afholdelse af nødvendige udgifter. Foreningens ejendele skal altid være assurerede og opbevaret på betryggende måde.

§ 23.
Foreningens løbende udgifter budgetteres ikke, men det overlades bestyrelsen atadministrere midlerne på forsvarlig måde.

§ 24.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret så tidligt, at et uddrag heraf kan udsendes til de medlemmer, der måtte ønske det, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.garderforeningen.dk. Regnskabet udleveres på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 25.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
4) Forslag fra bestyrelsen.
5) Forslag fra medlemmerne.
6) Valg af formand.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af revisor.
10) Valg af revisorsuppleanter.
11) Eventuelt.

§ 26.
Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i Garderbladet, ved mail til medlemmet og på foreningens hjemmeside, www.garderforeningen.dk Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar og udleveres til medlemmerne på generalforsamlingen. Der skrives referat af generalforsamlingen.

§ 27.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og kun den kan give,forandre eller ophæve love.

§ 28.
Kun personligt fremmøde giver stemmeret. Et medlem har stemmeret efter at han er optaget i foreningen, og kontingentet er betalt. Overordentlige medlemmer har ingen stemmeret.

§ 29.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Alle valg og beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til lovændringer kræves dog, at 2/3 at de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Herfra undtages dog grundlovens § 1 – 8 inkl., der kun kan ændres, når 4/5 af samtlige medlemmer skriftligt stemmer herfor.

§ 30.
Enhver afstemning skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer måtte forlange det, og skal ske, såfremt dirigenten finder anledning hertil.

§ 31.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 25 medlemmer sender bestyrelsen skriftlig begæring herom samtidigt med det motiverede forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i førstkommende Garderblad, ved mail til medlemmet og på foreningens hjemmeside, www.garderforeningen.dk.

§ 32.
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle er ulønnede. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og medlemsregistrator.

§ 32a
Foreningen tegnes af formanden/næstformanden og kassereren/et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 33.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og bestyrelsen skal indkaldes inden 8 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder bestyrelsens møder og drager omsorg for, at dens beslutninger protokolleres og udføres. Formandens myndighed går ikke ud over hvad der er
vedtaget i bestyrelsesmøderne. Formanden anviser regninger til udbetaling, modtager andragender om understøttelse og forelægger
disse til behandling i bestyrelsen samt varetager alt andet, der tilgår ham angående foreningen.

§ 34.
Næstformanden overtager under formandens fravær eller fratrædelse hans funktion. Næstformandens stilling med hensyn til myndighed, ansvar, pligter og rettigheder er,  i den tid han fungerer, de samme som formandens.

§ 35.
Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og påser god orden. Hvor lovene i et eller andet opstået spørgsmål intet foreskriver, træffer bestyrelsen den fornødne afgørelse.

§ 36.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at en afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.Revisorerne skal gennemgå foreningens årlige regnskab og gøre deres bemærkninger hertil samtforsyne det med deres underskrift.

§ 37.
Kassereren modtager indskud og kontingent samt alle andre indtægter og kvitterer for disse. Han udbetaler alle foreningens løbende udgifter mod kvittering. Regninger på ekstraordinære udgifter skal først påtegnes af formanden, før udbetaling må finde sted. Han fører foreningens regnskab samt udfører i øvrigt foreningens skriftlige arbejder og korrespondance angående økonomi. Han fremlægger regnskabsbøger, bankbøger samt kassebeholdning for bestyrelsen ved hvert kvartals afslutning, og i øvrigt når bestyrelsen gennem formanden måtte ønske det.

§ 38.
Eksklusion skal finde sted, når et medlem:

1) Dømmes med en frihedsstraf for overtrædelse af straffelovens bestemmelser og /ller ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse eller almen  tillid, eller i øvrigt efter bestyrelsens skøn har udvist en adfærd, der ikke er forenelig med den troskab og kærlighed til konge og fædreland, som ingen garder må svigte. Endvidere efter generalforsamlingsbeslutning det medlem:

2) Der skader eller beskæmmer sin forening og ikke efter bestyrelsens påmindelse ændrer dette forhold.  Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om eksklusion i de under punkt 1 anførte tilfælde. Bestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene, men kan af den ekskluderede eller af et medlem af foreningen. appelleres til den følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling,  der træffer bestemmelse om eksklusion ved simpel majoritet. Appellen har ikke opsættende virkning på bestyrelsens afgørelse. Generalforsamlingens afgørelse om eksklusion er endelig og kan ikke indbringes for domstolene eller nogen anden myndighed. Ethvert ekskluderet medlem er med eller uden bisidder berettiget til adgang til den generalforsamling, hvor eksklusionen skal behandles, og er her berettiget til at redegøre for sagen, forinden eksklusionen sættes under afstemning. Ved eksklusionen kendes vedkommende medlem uberettiget til at bære foreningens emblem eller eventuelle af foreningen udstedte hæderstegn. Ekskluderede medlemmer navngives af foreningen til præsidiet for De Danske Garderforeninger med angivelse af årsagen.

_________________________________

Således senest vedtaget/ ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 21. september 2021